ALGEMENE VOORWAARDEN

KLARNA PAYMENTS

“Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.”

https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bykern Nederland zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bykern Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bykern Nederland zijn vrijblijvend en wij behouden uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Bykern Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bykern Nederland dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en verzendkosten.
3.2 Betaling kan geschieden per ideal, penpal of creditcard.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bykern Nederland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bykern Nederland.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Bykern Nederland opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bykern Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bykern Nederland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Bykern Nederland garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bykern Nederland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Hieronder een opsomming van de voorwaarden waar an voldaan moet worden.

  • U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
  • Het product is ongebruikt en niet verwerkt / gemonteerd of gedragen geweest
  • Het product is geheel onbeschadigd
  • Het product zit in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk (hier mag niet op geschreven worden)
  • Eventuele kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.

7.4 Bykern Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade door het niet juist monteren of gebruiken van onderdelen en/of accessoires. Montage van onderdelen en accessoires laat uw bij voorkeur uitvoeren door een specialist of erkende monteur. Heeft u het idee dat een besteld onderdeel niet past terwijl dit volgens beschrijving wel zo zou moeten zijn neemt u dan ten allen tijde eerst contact met ons op bij voorkeur met beeldmateriaal, voordat u verder gaat met de montage. Monteert u de onderdelen zelf, dan is dit geheel op eigen risico.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Bykern Nederland producten aan de afnemer levert, zijn wij nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop wij ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Bykern Nederland na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Bykern Nederland in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bykern Nederland, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bykern Nederland, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bykern Nederland.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bykern Nederland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bykern Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Bykern Nederland schriftelijk opgave doet van een adres, is Bykern Nederland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Bykern Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bykern Nederland deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bykern Nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Bykern Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bedenktijd en herroepingsrecht

13.1 De wettelijke bedenktijd is veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in na de dag waarop u het bestelde product ontvangt.
Maakt u gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt u de overeenkomst, en dit betekent dat u de overeenkomst ongedaan maakt. Totdat de bedenktijd voorbij is, kan u de overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden. De consument heeft ook het recht al voor de levering van het product of het uitvoeren van de dienst gebruik maken van de bedenktijd.

Bestelt u verschillende producten tegelijk? Maar worden deze niet tegelijkertijd geleverd, dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

Artikel 14. Terugbetaling bij retourzendingen

14.1 De door u retour gezonden artikelen moeten door Bykern Nederland uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst terug worden betaald incl. de verzendkosten. Bykern Nederland mag echter wel wachten met terugbetalen totdat zij het product hebben teruggekregen, Of totdat de consument heeft bewezen dat hij het product heeft teruggestuurd. U moet het product binnen 14 dagen na ontbinding terugsturen.

14.2 Voordat u de producten retour zendt, neemt u eerst contact met ons op. Kosten voor retourzendingen worden niet vergoed, tenzij er een fout is gemaakt bij het verzenden of leveren van uw goederen door Bykern Nederland.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven